PeopleProfessor

Zhongxuan Luo
Professor

Xin Fan
Professor

Na Lei
Professor

Haojie Li
Professor

Lin Lin
Professor

Bin Liu
Professor

Risheng Liu
Professor

Associate Professor

Wei Zhong
Associate Professor

Xinchen Ye
Associate Professor

Rui Xu
Associate Professor

Shengfa Wang
Associate Professor

Qi Jia
Associate Professor

Yi Wang
Associate Professor

Miao Zhang
Associate Professor

Zhihui Wang
Associate Professor

Lecturer

Xinwei Xue
Lecturer

Xiaopeng Zheng
Lecturer

Current Student

Learning,Optimization and Control

Pan Mu
PhD,2017-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Mingliang Zhang
PhD,2017-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Deep Learning and Applications

Jian Chen
Master,2018-Present

Xiaokun Liu
Master,2018-Present

Reinforcement Learning and Applications

Yaohua Liu
Master,2019-Present

Xiaofeng Liu
Master,2019-Present

Xuan Liu
Master,2020-Present

Yonghui Lu
Master,2020-Present

Image Processing and Analysis

Jinyuan Liu
PhD,2018-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Long Ma
Master,2016-Present

Zhiying Jiang
Mater,2017-Present

Yujia Zong
Master,2019-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Zi Li
Master,2019-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Tengyu Ma
Master,2020-Present

Jian Wei
Mater,2020-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Xinyu Chen
Master,2020-Present
Cosupervised with Prof.Qi jia

Shuilian Yao
Master,2020-Present
Cosupervised with Prof.Qi jia

Video Processing and Analysis

Yuzhuo Han
PhD,2014-Present
Cosupervised with Prof.Zhongxuan Luo

Yirui Fan
Master,2020-Present

Guijing Zhu
Master,2020-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Jiaao Zhang
Master,2019-Present

Subspace Clustering


Jianing Sun
Master,2019-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Alumni
Yuxi Zhang
2020

Zhiying Jiang
2020

Minjun Hou
2020

Shiqi Li
2020

Yi He
2020

Cheng Yang
2020

Junxian Li
2020

Shichao Cheng
2019

Qianru Chen
2019

Xiangyu Wang
2018

Bingwang Zhang
2018

Yiyang Wang
2017
Fudan University

Yuyao Feng
2017
Tencent

Xianxuan Tang
2017
Meituan Inc.

Lianbo Song
2017
Baidu

Yaqi Gao
2016
China Merchant Bank

Yuntao Li
2016
Zhejiang Dahua Tech. Inc.

Meng Pang
2016
Phd Student at Hong Kong Baptist University

Binhui Wang
2015
PhD Student at Iowa State University

Pingjun Chen
2015
PhD Student at Florida University