People


Faculty

Zhongxuan Luo
Assistant President of DUT

Xin Fan
Dean of DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Haojie Li
Vice Dean of DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Risheng Liu
Director of Digital Media Department of DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Yi Wang
DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Xinchen Ye
DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Xinwei Xue
DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Zhihui Wang
DUT-RU International School of Information Science & Engineering

Qi Jia
DUT-RU International School of Information Science & Engineering


Cooperator

Zhouchen Lin
Peking University

Shiguang Shan
Institute of Computing Technology (CAS)

Lei Zhang
The Hong Kong Polytechnic University

Current Student

Learning,Optimization and Control

Pan Mu
PhD,2017-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Mingliang Zhang
PhD,2017-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Deep Learning and Applications

Yi He
Master,2017-Present

Cheng Yang
Master,2017-Present

Jian Chen
Master,2018-Present

Xiaokun Liu
Master,2018-Present

Reinforcement Learning and Applications

Yaohua Liu
Master,2019-Present

Xiaofeng Liu
Master,2019-Present

Xuan Liu
Master,2020-Present

Yonghui Lu
Master,2020-Present

Image Processing and Analysis

Zi Li
Master,2019-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Jinyuan Liu
PhD,2018-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Yujia Zong
Master,2019-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Minjun Hou
Master,2017-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Long Ma
Master,2016-Present

Zhiying Jiang
Mater,2017-Present

Shiqi Li
Master,2017-Present

Yuxi Zhang
Master,2017-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Tengyu Ma
Master,2020-Present

Jia Wei
Mater,2020-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Xinyu Chen
Master,2020-Present
Cosupervised with Prof.Qi jia

Shuilian Yao
Master,2020-Present
Cosupervised with Prof.Qi jia

Video Processing and Analysis

Yuzhuo Han
PhD,2014-Present
Cosupervised with Prof.Zhongxuan Luo

Yirui Fan
Master,2020-Present

Guijing Zhu
Master,2020-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Jiaao Zhang
Master,2019-Present

Subspace Clustering

Junxian Li
Master,2018-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan


Jianing Sun
Master,2019-Present
Cosupervised with Prof.Xin Fan

Alumni
Shichao Cheng
2019

Qianru Chen
2019

Xiangyu Wang
2018

Bingwang Zhang
2018

Yiyang Wang
2017
Fudan University

Yuyao Feng
2017
Tencent

Xianxuan Tang
2017
Meituan Inc.

Lianbo Song
2017
Baidu

Yaqi Gao
2016
China Merchant Bank

Yuntao Li
2016
Zhejiang Dahua Tech. Inc.

Meng Pang
2016
Phd Student at Hong Kong Baptist University

Binhui Wang
2015
PhD Student at Iowa State University

Pingjun Chen
2015
PhD Student at Florida University

Renjie Gao
2015
China Construction Bank

Hao Wang
2014
Huawei

Miaozhen Lin
2013
Bank of China